Algemene leveringsvoorwaarden

Laatst bijwerkt: 9-6-2021.

078 Media B.V.

( Jan Valsterweg 65, 3315 LG Dordrecht, inschrijvingsnr.  K.v.K.  65907558)

1. Algemeen
1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen alsmede door 078MEDIA gesloten overeenkomsten met betrekking tot de plaatsing van advertenties, zowel print als online, plusproposities en overige werkzaamheden en diensten, die in dat kader door 078MEDIA, gevestigd te Dordrecht, en haar deelnemingen worden uitgevoerd.

1.2.  Opdrachtgever aanvaardt de toepasselijkheid van deze Algemene Leveringsvoorwaarden met uitsluiting van eventueel door hemzelf gehanteerde algemene voorwaarden. Afwijkingen van deze Algemene Leveringsvoorwaarden gelden uitsluitend, indien deze schriftelijk door 078MEDIA voor akkoord zijn bevestigd. Alle advertentiecontracten en opdrachten voor het plaatsen van advertenties, zowel print als online, en voor overige werkzaamheden en diensten worden afgesloten en uitgevoerd onder uitsluitende toepassing van deze Algemene Leveringsvoorwaarden en de in en krachtens deze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing verklaarde aanvullende bepalingen en voorwaarden. Op bovengenoemde contracten en opdrachten zij tevens van toepassing :
– de Regelen voor het Advertentiewezen ( hierna te noemen: de Regelen ), gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam en ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam met inachtneming van de interpretaties  en publicaties van de R.O.T.A. (beschikbaar op  www.stichtingrota.nl)
de geldende Leveringsvoorwaarden voor de Grafische Industrie, gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam, voor zover betreffende de bepalingen met betrekking tot de ontvangst, behandeling en bewaring van de in het kader van een opdracht geleverde films en materialen (beschikbaar op  www.kvgo.nl).
078MEDIA houdt zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (beschikbaar op www. autoriteitpersoonsgegevens.nl)

In geval van strijdigheid tussen de bepaling van deze Algemene Leveringsvoorwaarden, de Regelen en de Leveringsvoorwaarden voor de Grafische Industrie, prevaleren deze Algemene Leveringsvoorwaarden.

2. Opdrachtgever
Indien de opdrachtgever namens een adverteerder of andere vertegenwoordiger optreedt, staat de opdrachtgever in voor de nakoming  van de bepalingen van de overeenkomst door deze adverteerder of andere vertegenwoordigde.

3. Plaatsingen
3.1  078MEDIA behoudt zich te allen tijde het recht voor om plaatsing van advertenties, zowel print als online, respectievelijk plusproposities  te weigeren, die niet voldoen aan de bepalingen van de Regelen, de Nederlandse Reclame Code Commissie, de aanwijzingen en aanbeveling van de Nederlandse Reclame Code Commissie, de Keuringsraad Openlijke Aanprijzing Geneesmiddelen (KOAG) en de Keuringsraad Aanprijzing Gezondheidsproducten ( KAG ), onverminderd gehoudenheid van de opdrachtgever jegens 078MEDIA om de gecontracteerde  advertentieruimte te betalen.

3.2. 078MEDIA is te allen tijde gerechtigd om plaatsingen van advertenties, zowel print als online, of plusproposities te weigeren in geval van technische bezwaren, afkeuring van de inhoud, aard, strekking of vorm der opgegeven advertenties of plusproducties, alsmede in geval van redenen van principiële aard in verband met de uitgave van de uitgever. Het door een opdrachtgever ingeleverde advertentiemateriaal, dat  inbreuk pleegt op dan wel in conflict is met belangen van contractpartners van 078MEDIA, zoals bijvoorbeeld het gebruik van merknamen of logo’s van betreffende contractpartner,  kan om die reden worden geweigerd. Tevens kunnen belangen van contractpartners dan wel van sponsoren van contactpartners van 078MEDIA, die bijvoorbeeld conflicterend zijn met de branche-exclusiviteit van een sponsor, redenen zijn om aangeleverd advertentiemateriaal te weigeren dan wel herziening te verlangen.

3.3. 078MEDIA zal zoveel mogelijk rekening houden met voorkeurswensen. Voorkeurplaatsingen van opdrachtgever zullen echter nimmer worden beschouwd als voorwaarde voor de plaatsingsopdracht als zodanig.

4. Overeenkomsten
4.1  Overeenkomsten komen tot stand door bevestiging door 078MEDIA van mondelinge of schriftelijke opdrachten van opdrachtgever of door plaatsing door 078MEDIA van losse advertenties, na mondelinge of schriftelijke opdracht van opdrachtgever.

Het enkele uitbrengen van een al dan niet met het woord offerte aangeduide prijsopgave, begroting, voorcalculatie of soortgelijke mededeling verplicht 078MEDIA niet tot het sluiten van een overeenkomst met de opdrachtgever.

4.2.  Alle opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting ( B.T.W. ) en andere door de overheid opgelegde heffingen. De prijs, die 078MEDIA voor de door haar te verrichten prestatie heeft opgegeven, geldt uitsluitend voor de prestatie conform de overeengekomen specificaties.

4.3.  Extra bewerkelijke tekst, onduidelijke kopie, onduidelijke schetsen, tekeningen of modellen, ondeugdelijke informatiedragers, ondeugdelijke computerprogrammatuur of databestanden, ondeugdelijke wijze van aanlevering van de door de opdrachtgever aan te leveren materialen of producten en alle soortgelijke toeleveringen door de opdrachtgever, die 078MEDIA tot meer werkzaamheden of kosten noodzaken dan zij bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs mocht verwachten, zijn grond voor verhoging van de overeengekomen prijs.

4.4.  Indien de opdrachtgever een door beide partijen ondertekende overeenkomst wenst te annuleren, is opdrachtgever gehouden tot betaling van de algehele overeengekomen prijs, dan wel de door 078MEDIA geleden schade.

Onder deze schade worden begrepen de door 078MEDIA geleden verliezen en gederfde winst en in elk geval de kosten, die 078MEDIA reeds ter voorbereiding heeft gemaakt, waaronder die van gereserveerde productiecapaciteit, ingekochte materialen, ingeroepen diensten en opslag.

5. Aanleveren advertentiemateriaal
5.1.  Opdrachtgever zorgt tijdig voor aanlevering van het benodigde advertentiemateriaal ; i.e. voor de door 078MEDIA gestelde deadline voor aanlevering van advertentiemateriaal, overeenkomstig de door 078MEDIA gestelde richtlijnen voor inlevering van advertentiemateriaal en plusproposities.

5.2.  Indien de opdrachtgever het advertentiemateriaal niet tijdig aanlevert, is 078MEDIA gerechtigd het advertentiemateriaal niet in behandeling te nemen en/ of te plaatsen, onverminderd haar recht het tarief in rekening te brengen, dat op grond van de plaatsingsovereenkomst verschuldigd is.

5.3.  Indien een opdrachtgever aan 078MEDIA niet tijdig, niet goed reproduceerbaar, incompleet materiaal en/of ongeschikt materiaal voor de reproductiemethode van het medium levert, heeft 078MEDIA het recht aan opdrachtgever de hierdoor veroorzaakte extra kosten in rekening te brengen.

5.4.  078MEDIA streeft naar een zo goed mogelijke weergave van het ingezonden materiaal, maar kan geen exacte reproductie garanderen. De opdrachtgever moet rekening houden met  de mogelijkheid van kleurafwijkingen.

5.5.  Eventuele klachten ten aanzien van advertentieplaatsingen en/of plusproposities over onder andere de wijze van reproduceren en/of kleurkwaliteit, dienen binnen 14 dagen na verschijningsdatum van de uitgave schriftelijk aan 078MEDIA ter kennis te zijn gebracht. Voor advertentieplaatsingen, waarvan het advertentiemateriaal na de gestelde deadline aan 078MEDIA ter beschikking wordt gesteld, worden indien plaatsing nog mogelijk is claims over de wijze van reproduceren en/of kleurkwaliteit hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

5.6.  078MEDIA neemt de gebruikelijke zorg in acht met betrekking tot het door de opdrachtgever ter beschikking gestelde materiaal. 078MEDIA aanvaardt geen aansprakelijkheid voor beschadiging ten gevolge van gebruik of verzending van dit materiaal, behoudens in geval van grove schuld of ernstige nalatigheid.

6. Zet-, druk- of andere proeven
6.1.  De opdrachtgever is gehouden de door hem al dan niet op zijn verzoek van 078MEDIA ontvangen zet-, druk- of andere proeven zorgvuldig op fouten en gebreken te onderzoeken en deze met bekwame spoed, doch uiterlijk voor de op de betreffende drukproef genoemde datum, goedgekeurd of gecorrigeerd aan 078MEDIA  terug te zenden. Indien de zet-, druk of andere proef niet voor de genoemde datum in het bezit is van 078MEDIA wordt de toegezonden proef geacht te zijn geaccepteerd. In dat geval worden claims over de wijze van reproduceren en/of kleurkwaliteit uitdrukkelijk uitgesloten.

6.2. Goedkeuring van de proeven door de opdrachtgever geldt als erkenning, dat de leverancier de aan de   proeven voorafgaande werkzaamheden juist heeft uitgevoerd.

6.3.  De leverancier is niet aansprakelijk voor afwijkingen, fouten of gebreken, die onopgemerkt zijn gebleven in door de opdrachtgever goedgekeurde of gecorrigeerde proeven.

7. Betaling
7.1.  Tenzij anders is overeengekomen, dient de opdrachtgever de prijs en de overige krachtens de overeenkomst verschuldigde bedragen te betalen, binnen 30 dagen na factuurdatum, zonder zich op enige korting of verrekening te kunnen beroepen.

7.2.  De opdrachtgever is te allen tijde en ongeacht de overeengekomen betalingscondities , gehouden op eerste verzoek van 078MEDIA zekerheid te stellen voor de voldoening van de krachtens de overeenkomst te betalen bedragen. De aangeboden zekerheid zal zodanig moeten zijn, dat de vordering verhoogd met de eventueel daarop vallende rente en kosten behoorlijk gedekt is, zodanig dat 078MEDIA daarop zonder moeite verhaal zal kunnen kan nemen. Een eventueel later onvoldoende geworden zekerheid zal op eerste verzoek van 078MEDIA dienen te worden aangevuld.

7.3.  Indien de opdrachtgever niet tijdig betaalt, zoals bedoeld in artikel 7, is deze wegens de vertraging in de voldoening van het door hem verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd, gerekend vanaf de factuurdatum. 078MEDIA is bevoegd een twaalfde deel van deze rente in rekening te brengen over elke maand of gedeelte van een maand, waarin de opdrachtgever zijn verplichting tot betaling niet volledig is nagekomen.

7.4.  Bij niet tijdige betaling, zoals bedoeld in artikel 7.1, is de opdrachtgever naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschuldigde rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, waaronder begrepen bijvoorbeeld de kosten voor advocaten , deurwaarders en incassobureaus. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op tenminste 15 % van de hoofdsom met rente, zulks met een minimum van €150,00.

7.5.  De opdrachtgever is gedurende een termijn van 14 dagen na factuurdatum bevoegd te reclameren op de van 078MEDIA ontvangen nota. Dit dient uitsluitend schriftelijk te geschieden, waarbij een duidelijk
omschrijving dient  te worden gegeven van de  reden van de reclamering. Indien geen schriftelijke reactie is  ontvangen, heeft de opdrachtgever de ontvangen factuur volledig geaccepteerd en is de opdrachtgever dientengevolge gehouden tot volledige betaling van de toegezonden factuur.

7.6.  Bij verschil van mening over een onderdeel van een toegezonden factuur is de opdrachtgever verplicht tot tijdige betaling van die onderdelen van de nota, waarover geen verschil van mening bestaat. Op die onderdelen is het bepaalde in de voorgaande artikelen van toepassing. Iedere levering van zaken door 078MEDIA aan de opdrachtgever geschiedt onder voorbehoud van de eigendom daarvan, totdat de opdrachtgever al hetgeen heeft voldaan, waartoe hij uit hoofde van de overeenkomst is gehouden , met inbegrip van rente en kosten.

7.7.  Het bestaan van een conflict van een opdrachtgever met een contractpartner van 078MEDIA, van welke aard dan ook, kan geen reden zijn om de financiële verplichtingen jegens 078MEDIA op te schorten dan wel niet te voldoen. In zulks geval is opdrachtgever derhalve gehouden aan algehele betaling aan 078MEDIA.

8. Termijn van levering
8.1  Een door 078MEDIA opgegeven termijn van levering, heeft tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk wordt  aangegeven dat het een uiterste termijn betreft, slechts een indicatieve strekking. 078MEDIA is, ook bij een overeengekomen uiterste termijn, eerst in verzuim nadat de opdrachtgever hem schriftelijk in gebreke heeft gesteld.

8.2.  De binding van 078MEDIA aan een overeengekomen uiterste termijn van levering vervalt, indien de opdrachtgever wijziging in de specificaties van het werk wenst of het bepaalde in artikel 5 en artikel 6 van deze voorwaarden niet nakomt.

8.3.  Bij niet naleving door de opdrachtgever van het in het vorige artikel en het in artikel 7.2 bepaalde is een overeengekomen uiterste termijn van levering niet meer bindend en is de opdrachtgever in verzuim, zonder dat schriftelijke ingebrekestelling door 078MEDIA nodig is. 078MEDIA is alsdan, onverlet de hem krachtens de wet toekomende rechten, bevoegd de nakoming van haar verplichtingen, voortvloeiende uit de overeenkomst op te schorten ,totdat de opdrachtgever dit verzuim heeft hersteld

9. Aansprakelijkheid
9.1.  078MEDIA voert de advertentiecontracten, de plaatsing van advertenties, zowel print als online, het verwerken van plusproposities en haar overige werkzaamheden en diensten zo zorgvuldig mogelijk uit. 078MEDIA is bij een tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen slechts dan aansprakelijk als haar een meer dan lichte mate van onzorgvuldigheid kan worden verweten. Indien 078MEDIA evenwel aansprakelijk is voor het eventueel niet of niet juist uitvoeren van een opdracht , is deze aansprakelijkheid beperkt tot de directe schade en tot een zodanig bedrag als in redelijke verhouding staat tot, doch niet overschrijdende, het bedrag waarvoor de opdracht, respectievelijk het niet of niet juist uitgevoerde gedeelte van de opdracht is aangenomen. 078MEDIA is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade of gevolgschade. Iedere andere of verdergaande aansprakelijkheid, met name ook voor indirecte schade, is hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

9.2.  De opdrachtgever draagt het risico van misverstanden ten aanzien van de inhoud en uitvoering van de overeenkomst, indien deze hun oorzaak vinden in door de leverancier niet, niet juist, niet tijdig of onvolledig ontvangen specificaties of andere mededelingen, die mondeling of door een door de opdrachtgever daartoe aangewezen persoon zijn gedaan, dan wel zijn overgebracht door middel van enig technisch middel, zoals bijvoorbeeld de telefoon, fax en soortgelijke transmissiemedia.

9.3.  Indien de opdrachtgever  niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan een of meer van de in deze Algemene Leveringsvoorwaarden vermelde of met 078MEDIA overeengekomen voorwaarden, is  078MEDIA gerechtigd, onverminderd haar recht op schadevergoeding of nakoming, zulks naar haar keuze,  de uitvoering van de opdracht op te schorten, zolang deze tekortkoming in de naleving van de verplichting voortduurt, dan wel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden.

9.4.  De opdrachtgever is gehouden 078MEDIA , de uitgevers alsmede voor hen werkzame derden te vrijwaren en schadeloos te stellen voor kosten, schaden en interesten, die voor 078MEDIA, de uitgevers alsmede voor hen werkzame derden, mochten ontstaan als gevolg van vorderingen, die andere dan de hierboven genoemde derden in verband met of terzake van de door de opdrachtgever aan 078MEDIA verstrekte opdracht of uitvoering daarvan tegen 078MEDIA , de uitgevers of de voor hen werkzame derden mochten instellen. Deze vrijwaring en schadeloosstelling geldt onder andere voor eventuele vorderingen van derden in verband met inbreuken of vermeende inbreuken op het auteursrecht van derden, waaronder begrepen de Nederlandsche Bank N.V. met betrekking tot bankbiljetten.

9.5. Indien vervoer van de af te leveren zaken is overeengekomen, geschiedt dit voor rekening van de opdrachtgever, tenzij franco levering is overeengekomen. Goederen worden opgeslagen en reizen voor risico  van de opdrachtgever. De te verwerken of bezorgen goederen kunnen tegen diefstal, fraude, vermissing, zoekraken en/of beschadigen worden verzekerd ten verzoeke van en ten laste van opdrachtgever, eventueel door tussenkomst van 078MEDIA. Het aannemen van goederen door de opdrachtgever geldt als bewijs, dat deze in uiterlijk goede staat verkeerden, tenzij het tegendeel uit de vrachtbrief of het ontvangstbewijs blijkt.

9.6.  In geval 078MEDIA door onvoorziene omstandigheden of door overmacht bij productie van uitgaven of haar overige werkzaamheden en diensten wordt verhinderd de opdrachten uit te voeren, heef 078MEDIA het recht om de uitvoering van de opdracht op te schorten voor de duur van de verhindering , dan wel de overeenkomst voor zover betrekking hebbend op de uitvoering van de desbetreffende productie te annuleren, zonder tot enige schadevergoeding jegens opdrachtgever te zijn gehouden. In deze gevallen is 078MEDIA verplicht de opdrachtgever zo spoedig mogelijk van de verhindering in kennis te stellen en zich uit te spreken ten aanzien van de hiervoor vermelde keuze.

9.7.  078MEDIA is, in geval van het verzorgen van reclame-uitingen op scoreborden of lichtkranten, niet gehouden tot enige schadevergoeding dan wel korting op de overeengekomen prijs, indien het betreffende scorebord dan wel betreffende lichtkrant vanwege overmacht, veroorzaakt door bijvoorbeeld molest of technische mankementen, uitvalt, waardoor de overeengekomen reclame-uiting niet kan plaatsvinden.

10. Auteursrecht
10.1  De opdrachtgever garandeert de leverancier, dat de door de nakoming van de overeenkomst en met name door de verveelvoudiging of het openbaar maken van de van de opdrachtgever ontvangen zaken zoals kopij, zetsel, films, tekeningen, litho’s, logo’s etc. geen inbreuk wordt gepleegd op rechten, die derden kunnen doen gelden krachtens de Auteurswet 1912 of andere nationale, supranationale of internationale regelgeving op het gebied van auteursrecht of het recht van de industriële eigendom, dan wel het recht met betrekking tot de onrechtmatige daad. De opdrachtgever vrijwaart 078MEDIAzowel in als buiten rechte voor alle aanspraken, die derden krachtens even bedoelde wet of regelgeving geldend kunnen maken.

10.2.  Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, blijft 078MEDIA steeds de rechthebbende op het auteursrecht , dat kan ontstaan op de door haar bij de nakoming van de opdracht ontstane producties, zoals kopij, litho’s, films en soortgelijke productie- en hulpmiddelen, ook als de desbetreffende werkzaamheden als afzonderlijk post op de factuur zijn vermeld.

10.3.  De door 078MEDIA volgens haar vormgeving te leveren of geleverde zaken zoals,bijvoorbeeld kopij, litho’s, films en soortgelijke productie- en hulpmiddelen mogen niet zonder haar schriftelijke toestemming in het kader van enig productieproces worden verveelvoudigd, ook indien of voor zover op de vormgeving te dien aanzien, geen auteursrecht of andere wettelijke bescherming voor 078MEDIA

10.4. De opdrachtgever verkrijgt na levering door 078MEDIA het niet-exclusieve recht tot gebruik van de door 078MEDIA in het kader van de overeenkomst vervaardigde werken in de zin van de Auteurswet 1912 of van werken in de zin van artikel 9.3. Het even bedoelde recht tot gebruik is beperkt tot het recht van normaal gebruik van de geleverde zaken en houdt met name niet in het recht tot verveelvoudiging van deze zaken in het kader van enig productieproces.

11. Slotbepaling
Op deze Algemene Leveringsvoorwaarden en alle opdrachten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen dienen te worden voorgelegd aan een bevoegde rechter in het Arrondissement Dordrecht.

Aldus opgesteld te Dordrecht, september 2019